VĂN BẢN VỀ VLNCN

1 . Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN-QCVN 02:2008/BCT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan

http://micco.com.vn/Download.aspx/5A9D22BCDFE744AA836E29B6BE426F3B/1/17.rar


2. Quyết định số 64/2007/QĐ-BCT về quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN do cơ quan trung ương thực hiện

http://micco.com.vn/Download.aspx/85CDACFF883F47BC921025005CDF089B/1/16.doc


3. Thông tư số 97/2006/TT-BCT hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

http://micco.com.vn/Download.aspx/16018F8B60AA4E4180C6890C93C2E524/1/15.doc


4. Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ Công An Quy định cấp giấy phép vận chuyển VLNCN và hành hóa nguy hiểm

http://micco.com.vn/Download.aspx/5B5F28C4531D401BBD1E26362A3D8071/1/13.doc


5. Thông tư số 23/2009/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của nghi định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính Phủ về VLNCN

http://micco.com.vn/Download.aspx/72D7E767F05D445589640D9EE48A1B80/1/12.doc